Ostatnie wydarzenia

STATUT

FUNDACJI „NAUKA I EDUKACJA DLA AGROBIZNESU” 

/tekst jednolity po zmianach z dnia 22 sierpnia 2011 r./

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:

Edwarda Majewskiego,

Bogdana Klepackiego,

Henryka Runowskiego,

Wojciecha Ziętara, 

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym Arturem Leonarskim, zastępcą Marka Watrakiewicza, notariusza w Warszawie, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, w dniu 1 lipca 2011r.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego w tym przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, wyodrębnione zakłady, filie, a także przystępować do innych podmiotów.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem  Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez:

1)    promocję sektora agrobiznesu w Polsce, w tym wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju sektora rolnictwa oraz obszarów wiejskich;

2)    upowszechnianie nowoczesnych standardów prowadzenia działalności w agrobiznesie w Polsce i na szczeblu międzynarodowym;

3)    wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w sektorze agrobiznesu;

4)    wspieranie rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

5)    promocję inicjatyw związanych z ideą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu;

6)    promocję i  upowszechnianie koncepcji Trwałego Rozwoju polegającej na powiązaniu celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych w działalności gospodarczej.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)    podejmowanie inicjatyw na rzecz krajowej i międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej, rozwijania kontaktów między instytucjami badawczymi, edukacyjnymi oraz przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem sektora agrobiznesu;

2)    organizację, wspieranie studiów MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie” w tym patronat nad kołem (klubem) absolwentów MBA;

3)    inicjowanie i prowadzenie współpracy ze sferą biznesu w zakresie krzewienia idei przedsiębiorczości szczególnie w zakresie agrobiznesu, w tym współpraca z   międzynarodową siecią programów MBA „ International Agribusiness Management and Commerce” – AGRIMBA;

4)    podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz młodzieży;

5)    współpracę z krajowymi i zagranicznymi specjalistami w zakresie objętym celami Fundacji;

6)    prowadzenie działalności charytatywnej, zwłaszcza poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów osobom indywidualnym i instytucjom, organizowanie konkursów z nagrodami za prace dyplomowe;

7)    organizowanie zbiórek środków finansowych i zasobów materialnych na cele Fundacji.

 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą celem pozyskiwania środków na jej działalność statutową, w ramach następujących działów PKD:

1)  działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

2)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

3)  działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

4)  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);

5)  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

6)  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

7)  badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

8)  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

9)  pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82.99.Z);

10)    sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

11)    pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);

12)    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

13)    działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z);

14)   wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

15)   wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14. Z);

16)   pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19. Z);

17)   pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

3. Dochody z działalności gospodarczej winny być przeznaczane w całości na realizację celów statutowych

§ 8

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może pozyskiwać środki od osób fizycznych i prawnych oraz z funduszy strukturalnych, pomocy regionalnej lub innych funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji oraz współdziałać w tym celu z innymi instytucjami, organizacjami i osobami.

Majątek, dochody oraz działalność gospodarcza Fundacji

§9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym założenia Fundacji, w kwocie 4.000 (cztery tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Z majątku opisanego w ust. 1 Fundatorzy przeznaczają kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji.

 § 10

Dochody Fundacji pochodzą z:

  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji i subwencji oraz grantów osób prawnych krajowych i zagranicznych;
  3. dochodów ze zbiórek publicznych;
  4. dochodów z majątku Fundacji;
  5. odsetek bankowych;
  6. dochodów z działalności gospodarczej;
  7. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw.

§ 11

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku.

3. Zarząd Fundacji odmawia przyjęcia darowizny lub spadku w przypadku, gdy koszty dla Fundacji związane z przyjęciem darowizny lub spadku przewyższają ich wartość.

Władze Fundacji

§ 12

Władzami fundacji są:

a)    Rada Fundacji,

b)    Zarząd Fundacji. 

Rada Fundacji 

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się od 4 do 10 członków.

3.  W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak niezdolność do wypełniania obowiązków, niewypełnianie lub nienależyte wypełnianie obowiązków, utrata zaufania do osoby, a także z innych ważnych przyczyn, odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji, z zastrzeżeniem powyższego ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

9. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

§ 14

1. Rada Fundacji wykonuje swe uprawnienia i obowiązki oraz podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Przewodniczącego Rady, chyba że statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach Rady Fundacji lub w drodze pisemnego zbierania głosów.

5. Uchwała w trybie pisemnym jest ważna pod warunkiem, że podpisała się pod nią większość członków Rady Fundacji. Członek Rady Fundacji, który głosował przeciwko podjęciu uchwały, ma prawo do tego faktu obok złożonego w uchwale podpisu.

6. Przewodniczący Rady Fundacji ma prawo zaprosić do uczestnictwa w obradach Rady Fundacji członków Zarządu lub doradców, jednakże bez prawa do głosu.

7. W przypadku zaistnienia odpowiednich możliwości organizacyjno technicznych posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystywaniu wszelkich dostępnych technik komunikacyjnych, jednakże w sposób umożliwiający odpowiednie utrwalanie przebiegu całego posiedzenia j jego wyników, w tym zwłaszcza uchwał.

8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.  Jednakże w uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może przyznać członkowi prawo do zwrotu całości lub części wydatków poniesionych przez niego w celu należytego wykonania jego zadań.

9. Fundatorzy mogą prowadzić wszelkiego rodzaju zajęcia, wykłady, szkolenia oraz wykonywać inne prace na rzecz Fundacji za wynagrodzeniem. 

§ 15

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia

3. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4. Uchwalanie zmian statutu Fundacji.

5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

7. Nadzór nad działalnością Fundacji.

8. Podejmowanie uchwał o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

9. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Fundacji do spółek i innych podmiotów gospodarczych.

10. Udzielanie Zarządowi Fundacji zgody na zbywanie i nabywanie przez Fundację nieruchomości oraz na dokonywanie czynności prawnych pociągających za sobą zobowiązania dla Fundacji przekraczające równowartość 500.000 (pięćset tysięcy)złotych. 

11. Powoływanie członków zespołów doradczych.

12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymienionych w niniejszym statucie.

§ 16

1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a)    żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b)    dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

§ 17

Rada Fundacji może zawiązywać i rozwiązywać zespoły doradcze oraz powoływać i odwoływać ich członków. Zadania zespołów doradczych Rada Fundacji określać będzie w uchwale o powołaniu zespołu doradczego.

Zarząd Fundacji

 § 18

1. Zarząd Fundacji składa się z członków w liczbie od 1 do 5, w tym Prezesa Zarządu.

2. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

3. Zarząd Fundacji powoływany jest na trzyletnią kadencję.

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, w tym umowy menedżerskiej i są z tego tytułu wynagradzani.

 § 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:

a)    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)    uchwalanie regulaminów,

c)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, grantów,

g)    składanie właściwemu ministrowi sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h)    obsługa techniczna organów Fundacji i przechowywanie ich dokumentów.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków zarządu w tym Prezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji 

§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie albo Prezes

Zarządu i Członek Zarządu działający łącznie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Zmiana Statutu 

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady Fundacji.

Połączenie z inną fundacją 

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji, przy czym jej decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji 

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Likwidatorzy mają kompetencje i obowiązki zarządu Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cel zgodny z celami Fundacji, wskazany przez Radę Fundacji.

§ 27

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 28

Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy. 

Kontakt

Fundacja Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu

Foundation Science and Education for Agri-Food Sector

FNEA

ul. Fabiańska 12

01-472 Warszawa

email: edward_majewski@sggw.edu.pl

tel: +48 608 630 637

fax: +48 22 59 342 16

NIP: 5222988345

REGON: 145157143

KRS: 0000395276

Konto Fundacji Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu:

Raffeisen Pank Polska S.A.

BIC: RCBWPLPW

54 1750 0012 0000 0000 2176 9908